Skip to content Skip to footer

UVJETI KUPNJE

Ovi Uvjeti kupnje odnose se na korištenje mrežne stranice www.yestobeauty.hr i kupoprodaju Wellness poklon bonova objavljenih na mrežnoj stranici www.yestobeauty.hr (u daljnjem tekstu: Webshop). Korištenjem Webshopa, kao i samom narudžbom, korisnik Webshopa odnosno kupac Wellness poklon bona, potvrđuje da je upoznat i suglasan s Politikom privatnosti, Politikom kolačića i ovim Uvjetima kupnje. Nositelj svih prava na Webshopu je trgovačko društvo Da ljepoti d.o.o.

PRAVNA NAPOMENA:

Vlasnik domene i mrežne stranice www.yestobeauty.hr i pripadajuće web trgovine:

Tvrtka: DA LJEPOTI d.o.o. za usluge
Sjedište: Klanjčić 7a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Poslovna adresa: Petrovaradinska 9a, 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 25935514944
MBS: 080651711
Upis u sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-08-11400-2
Temeljni kapital društva: 245.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Direktor: Mladen Zebić, EMBA

Podaci za plaćanje za korisnike:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR4323400091110505798
SWIFT: PBZGHR2X

Kontakt

E-mail: info@yestobeauty.hr
Telefon: 01/ 3881 275

Radno vrijeme: pon-pet 08:00 h do 15:00 h

Ponuda suradnje, reklama i promidžba: info@yestobeauty.hr

Web: yestobeauty.hr   
Facebook: facebook.com/yestobeautyspa   
Instagram: instagram.com/yes_to_beauty_   
You tube: youtube.com/user/DaLjepoti
LinkedIn: linkedin.com/company/yes-to-beauty 

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima kupnje:

  1. Prodavatelj – trgovačko društvo Da ljepoti d.o.o., Klanjčić 7a, OIB: 25935514944, 10000 Zagreb, Hrvatska
  2. Webshop – mrežna stranica www.yestobeauty.hr , u vlasništvu Prodavatelja
  3. Wellness poklon bon – sve usluge koje su istaknute na Webshopu i koje je moguće kupiti putem Webshopa
  4. Korisnik – svaka osoba koja posjeti, odnosno koristi ovu mrežnu stranicu, bez obzira na registraciju
  5. Kupac –  fizička ili pravna osoba koja preda narudžbu i/ili izvrši kupnju Wellness poklon bona putem ove mrežne stranice
  6. Potrošač – svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača Republike Hrvatske
  7.  Elektronička dostava – dostava putem elektroničke pošte, na e-mail adresu Kupca, koju je Kupac naveo prilikom narudžbe Wellness poklon bona na Webshopu

Korištenjem Webshopa, Korisnik potvrđuje da je upoznat s činjenicom da ponekad može doći do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Prodavatelja, te prihvaća da Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Webshopu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Webshopu ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti sadržaj Webshopa, Politike privatnosti, Pravilnika o kolačićima, Uvjeta kupnje, Wellness poklon bonova, odnosno cijene istih. Korisnik je dužan, prije svakog korištenja Webshopa, upoznati se s izmjenama i sadržajem navedenih odredaba. Navedene izmjene stupaju na snagu danom objave na Webshopu.

Korisnik se obvezuje koristiti Webshop u skladu s ovim Uvjetima kupnje, Politikom privatnosti, Pravilnikom o kolačićima i primjenjivim propisima. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu, koja bi Korisniku mogla nastati korištenjem Webshopa, zbog protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekida u komunikacijskoj liniji, neovlaštenog pristupa, neprikladnog ponašanja, nemara i ostalih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.

Fotografije, drugi slikovni prikazi proizvoda odnosno usluga i ostali materijali na Webshopu su isključivo informativne prirode i što realnije pokušavaju dočarati stvarni izgled proizvoda/usluge. Moguća su odstupanja u boji i izgledu zbog načina fotografiranja, postavki monitora, vremena proizvodnje i poboljšanja proizvoda/usluga, ali ona ne predstavljaju osnovu za bilo kakav prigovor, reklamaciju ili ostvarivanje drugih prava.

Korištenjem Webshopa, Korisnik pristaje na primjenu hrvatskoga prava i pozitivnih pravnih propisa te nadležnost suda u Zagrebu, Hrvatska.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Predajom narudžbe, Kupac izjavljuje da u potpunosti razumije te je suglasan sa Uvjetima kupnje i da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (odnosno da mu ona nije bila ograničena ili oduzeta).

Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom narudžbe i/ili registracije na Webshopu. Postupanje suprotno navedenom, ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom Kupcu pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi na Webshopu.

Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovom Webshopu zaštićeni su autorskim pravima te se mogu koristiti samo za osobne potrebe i na vlastitu odgovornost Korisnika, uz poštivanje svih autorskih i srodnih odnosno vlasničkih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Neovlašteno korištenje sadržaja Webshopa, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Izričito se zabranjuje reproduciranje, distribucija ili neovlašteno korištenje sadržaja Webshopa u komercijalne svrhe, bez pisanog odobrenja Prodavatelja, ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

Zabranjeno je javno prikazivanje, download, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovog Webshopa ili bilo kojeg njegovog dijela te odabir i usklađivanje njegova sadržaja, bez izričitog pisanog dopuštenja Prodavatelja. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeći sadržaj koji predstavlja autorsko pravo i/ili trgovački znak/žig te prava trećih osoba. Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge Webshopa, pojedinačnih elemenata mrežne stranice, odnosno dizajna logotipa Da ljepoti d.o.o., bez izričitog pisanog odobrenja Prodavatelja.

Prodavatelj se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana uz korištenje ovog Webshopa, za bilo koje radnje Korisnika, te za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovog Webshopa. Ovaj Webshop sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih mrežnih stranica kreiranih od strane trećih osoba. Prodavatelj nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na mrežnim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

PRIGOVORI

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućava Kupcu podnošenje pisanog prigovora. Pisani prigovor se može podnijeti u poslovnim prostorijama Prodavatelja na adresi Petrovaradinska 9a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, odnosno putem pošte ili putem e-mail adrese info@yestobeauty.hr.

Prodavatelj će, po zaprimanju pisanog prigovora, potvrditi primitak istog bez odgađanja, te će se izjasniti Kupcu pisanim putem o osnovanosti izjavljenog prigovora Kupca, u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

Kupac može podnijeti pisani prigovor Prodavatelju i putem platforme za izvansudsko rješavanje sporova, na poveznici https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_hr.htm.

Nakon podnošenja pritužbe putem platforme za izvansudsko rješavanje sporova, ona će automatski biti proslijeđena Prodavatelju. Ako se spor između Prodavatelja i Kupca ne može riješiti podnošenjem pisanog prigovora, Prodavatelj može Kupcu predložiti rješavanje spora izvansudskim putem, pred nekim od tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, sukladno odredbama Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19). Ako Prodavatelj pristane sudjelovati u postupku izvansudskog rješavanja spora, predložit će jedno ili više tijela za rješavanje sporova koja mogu obrađivati pritužbu Kupca. Sudjelovanje u postupku izvansudskog rješavanja spora nije obvezno, te ovisi isključivo o suglasnosti svih stranaka u sporu.

U slučaju da Prodavatelj i Kupac ne riješe spor mirnim i/ili izvansudskim putem, za sporove između Prodavatelja i Kupca bit će nadležan sud u Zagrebu.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga za isto. Potrošač ima pravo na raskid ugovora unutar roka od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora, ako je isti sklopljen izvan poslovnih prostorija Prodavatelja odnosno na daljinu. Prije isteka roka od 14 dana, Potrošač mora poslati izjavu o raskidu na obrascu za jednostrani raskid koji je dostupan OVDJE, na e-mail info@yestobeauty.hr. Prodavatelj će, bez odgađanja, potvrditi Potrošaču da je zaprimio njegovu izjavu o jednostranom raskidu ugovora, te će poništiti izdani Wellness poklon bon i vratiti Kupcu uplaćeni novac, u roku od 14 dana od dana zaprimanja izjave o raskidu ugovora.

NAPOMENA: Kupac nema pravo na raskid ugovora i povrat uplaćenih sredstava ako je Wellness poklon bon iskorišten.

Pravo Potrošača na jednostrani raskid ugovora ne postoji u slučajevima kada je:

  1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji Potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena,
  2. predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora,
  3. ugovor sklopljen na javnoj dražbi,
  4. predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

Kada je Kupac pravna osoba, na njega se ne primjenjuju ovdje navedene odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora. Na Kupca pravnu osobu se primjenjuju važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

DODATNE INFORMACIJE

Predmetni Uvjeti kupnje predstavljaju cjelovit sporazum između Prodavatelja i Korisnika, vezan uz korištenje ovog Webshopa, odnosno kupnju Wellness poklon paketa putem Webshopa, te ih nije moguće mijenjati ili prilagođavati, osim u pisanom obliku.

U slučaju da je bilo koja odredba Uvjeta kupnje u cijelosti ili djelomično nemoguća za provedbu ili nevažeća, smatra se da ta odredba nije dio Uvjeta kupnje, i da ne utječe na valjanost i provedivost preostalih odredbi Uvjeta kupnje. Neprovediva odnosno nevažeća odredba se zamjenjuje odredbom kojom se najbliže postiže svrha nevažeće odredbe.

Korisnik ne smije prenijeti prava i obveze iz sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta kupnje na treće osobe, bez prethodne pismene suglasnosti Prodavatelja.

Uvjeti kupnje vrijede od 07.06.2022. nadalje.

Prijavite se na newsletter

Subscribe to the updates!

0
0
Košarica praznaNastavi kupovinu