Skip to content Skip to footer

PRIGOVORI

Sukladno odredbama članka 10. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućava Kupcu podnošenje pisanog prigovora. Pisani prigovor se može podnijeti u poslovnim prostorijama Prodavatelja na adresi Petrovaradinska 9a, 10 000 Zagreb, Hrvatska, odnosno putem pošte ili putem e-mail adrese info@yestobeauty.hr.

Prodavatelj će, po zaprimanju pisanog prigovora, potvrditi primitak istog bez odgađanja, te će se izjasniti Kupcu pisanim putem o osnovanosti izjavljenog prigovora Kupca, u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora.

Kupac može podnijeti pisani prigovor Prodavatelju i putem platforme za izvansudsko rješavanje sporova, na poveznici https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_hr.htm.

Nakon podnošenja pritužbe putem platforme za izvansudsko rješavanje sporova, ona će automatski biti proslijeđena Prodavatelju. Ako se spor između Prodavatelja i Kupca ne može riješiti podnošenjem pisanog prigovora, Prodavatelj može Kupcu predložiti rješavanje spora izvansudskim putem, pred nekim od tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, sukladno odredbama Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19). Ako Prodavatelj pristane sudjelovati u postupku izvansudskog rješavanja spora, predložit će jedno ili više tijela za rješavanje sporova koja mogu obrađivati pritužbu Kupca. Sudjelovanje u postupku izvansudskog rješavanja spora nije obvezno, te ovisi isključivo o suglasnosti svih stranaka u sporu.

U slučaju da Prodavatelj i Kupac ne riješe spor mirnim i/ili izvansudskim putem, za sporove između Prodavatelja i Kupca bit će nadležan sud u Zagrebu.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga za isto. Potrošač ima pravo na raskid ugovora unutar roka od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora, ako je isti sklopljen izvan poslovnih prostorija Prodavatelja odnosno na daljinu. Prije isteka roka od 14 dana, Potrošač mora poslati izjavu o raskidu na obrascu za jednostrani raskid koji je dostupan OVDJE, na e-mail info@yestobeauty.hr. Prodavatelj će, bez odgađanja, potvrditi Potrošaču da je zaprimio njegovu izjavu o jednostranom raskidu ugovora, te će poništiti izdani Wellness poklon bon i vratiti Kupcu uplaćeni novac, u roku od 14 dana od dana zaprimanja izjave o raskidu ugovora.

NAPOMENA: Kupac nema pravo na raskid ugovora i povrat uplaćenih sredstava ako je Wellness poklon bon iskorišten.

Pravo Potrošača na jednostrani raskid ugovora ne postoji u slučajevima kada je:

    1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji Potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena,
    2. predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Potrošača na jednostrani raskid ugovora,
    3. ugovor sklopljen na javnoj dražbi,
    4. predmet ugovora pružanje usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.

Kada je Kupac pravna osoba, na njega se ne primjenjuju ovdje navedene odredbe o pravu na jednostrani raskid ugovora. Na Kupca pravnu osobu se primjenjuju važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

DODATNE INFORMACIJE

Predmetni Uvjeti kupnje predstavljaju cjelovit sporazum između Prodavatelja i Korisnika, vezan uz korištenje ovog Webshopa, odnosno kupnju Wellness poklon paketa putem Webshopa, te ih nije moguće mijenjati ili prilagođavati, osim u pisanom obliku.

U slučaju da je bilo koja odredba Uvjeta kupnje u cijelosti ili djelomično nemoguća za provedbu ili nevažeća, smatra se da ta odredba nije dio Uvjeta kupnje, i da ne utječe na valjanost i provedivost preostalih odredbi Uvjeta kupnje. Neprovediva odnosno nevažeća odredba se zamjenjuje odredbom kojom se najbliže postiže svrha nevažeće odredbe.

Korisnik ne smije prenijeti prava i obveze iz sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta kupnje na treće osobe, bez prethodne pismene suglasnosti Prodavatelja.

Uvjeti kupnje vrijede od 07.06.2022. nadalje.

Prijavite se na newsletter

Subscribe to the updates!

0
0
Košarica praznaNastavi kupovinu